பொன்மொழி

தன்னை தாழ்த்திகொள்பவன் உயர்த்தபடுவான், உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தபடுவான். 

                                           மு.பாலுமகேந்திரன்